Bioteknologi den "nye oljen"

Bioteknologi den "nye oljen"

Mange trekker frem bioteknologi som «den nye oljen», og OECD-rapporten «The Bioeconomy to 2030» anslår at opptil 40 % av den globale økonomien om noen tiår vil være knyttet til bioteknologi.

Økt utnyttelse av marine ressurser, nye bærekraftige løsninger innen matproduksjon og utvikling av morgendagens medisiner er noen av områdene hvor bioteknologisk kunnskap vil spille en viktig rolle. 

Risikofylt vei 

Kommersialisering av produkter eller tjenester fra bioteknologisektoren krever tålmodighet på grunn av lang, og ofte kostbar, utviklingstid fra idé til marked. Sammenlignet med mange andre fagfelt er det risikofylt og kapitalkrevende å få kommersielle produkter ut i markedet. Gevinstene og muligheten er imidlertid enorme for de som lykkes. 

Bioteknologiske prosesser krever laboratorier med avansert og kostbart utstyr. For gründere som ønsket å teste ut forretningsideer eller starte opp en bioteknologisk bedrift, har det tidligere vært vanskelig å få nok egenkapital til å bygge opp nødvendig infrastruktur. Dette har vært en flaskehals for etablering av nye bedrifter i Nord-Norge. For å bedre rammebetingelsene for utvikling av nye bioteknologiske arbeidsplasser i nord, ble Barents Biocentre Lab (BB LAB) etablert i 2012. Troms fylkeskommune ga støtte til innkjøp av infrastruktur, mens Innovasjon Norge, SIVA, Forskningskonsernet NORUT, Norinnova og Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet (UiT) har vært viktige bidragsytere for å få konseptet godt i gang. 

Bioteknologi omfatter all bruk av levende organismer til å lage produkter som er nyttige og nødvendige for oss. Bioteknologi benyttes i de fleste fagfelt, eksempler kan være innenfor legemiddelutvikling, fiskehelsevaksiner, næringsmiddel- og kosmetikkproduksjon. For å jobbe med bioteknologiske prosesser kreves det laboratorier med avansert og kostbart utstyr. 

En bioteknologisk oppstartbedrift kan ha behov for flere millioner kroner i egenkapital i løpet av de første årene. Ved å leie tilgang til BB Lab kan disse utgiftene halveres. Ved BB LAB får forskere, gründere og bedrifter muligheten til å utvikle nye metoder eller teste nye forretningsidéer, uten å investere i eget kostbart utstyr. Her kan alle leie tilgang til laboratorier med avanserte instrumenter. Bedriftene på laben retter seg mot vidt forskjellige markedsområder, men bruker mange av de samme teknikkene og metodene i utviklingsløpet. Innovasjon oppstår der det legges til rette for at mennesker med ulik kompetanse møtes og deler ideer. BB Lab har blitt en slik møteplass. 

Det er i dag en god miks av bedrifter, forskere og studenter fra anvendt forskningsmiljø og UiT. Brukerne er veldig fornøyde med den tette koblingen mellom de ulike miljøene, og mange innovative samarbeidsprosjekter har oppstått mellom aktører som har møttes her. BB LAB er med sin plassering i Forskningsparken nært knyttet til Norinnovas bedriftsinkubator, forretningsutviklere og privat kapital. Denne nærheten er en viktig suksessfaktor for næringsutvikling og dannelse av nye arbeidsplasser i regionen. 


Nye arbeidsplasser 

UiT har hatt en sterk satsing på bioteknologisk grunnforskning i over 40 år. Det næringsrettede forskningsinstituttet Nofima har siden 1980-tallet arbeidet innen dette fagfeltet, og i 2010 etablerte også Norut en bioteknologisk avdeling for å møte etterspørselen i markedet. Ideer fra forskningsmiljøene har gitt grobunn til å skape et spennende næringsliv innenfor denne sektoren i regionen vår. Interessenter innenfor Bioteknologisektoren i regionen er organisert i klyngen BioTechNorth, som i dag består av over tyve bedrifter samt FoU miljøer: totalt utgjør dette nesten 1000 ansatte innen forskning og industri i regionen. 

Alle bedriftene som leier plass ved BB LAB, har bevist bygd opp sine forskningsavdelinger i Tromsø, der de kan beholde et tett bånd til forskningsmiljøene hvor idéene kommer fra. Landsdelen har lange tradisjoner innen fiskeri og havbruk, og det er stor tilgang på lokalt og fersk restråstoff. Den sterke kompetansen FoU-miljøene har på marin bioteknologi kan bidra til at utnyttelsesgraden og verdien på restråstoffet økes betydelig, og gir oss et stort potensial for mer forskningsbasert næringsvirksomhet i årene fremover. 

Åpningsseremoni i dag 

I dag arrangeres det åpningsseremoni for en nyetablert bedrift, BARENTZYMES, med 12 ansatte! Denne bedriften skal jobbe internasjonalt fra dag en, og har valgt å etablere seg i Tromsø på grunn av det sterke fagmiljøet og tilgangen til infrastruktur som er bygd opp her, Vi håper den nye regjeringen, fylkeskommunen og Tromsø kommune ser alle mulighetene i næringen vår, og fortsetter med satsingen på den bioteknologiske sektoren. 

Kronikken er skrevet av forretningsutvikler Line Bøe Setså og forskningssjef Erling Sandsdalen, og ble publisert i Nordlys 7. mai 2014.